Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=scribunto-console

(main | scribunto-console)
  • This module is internal or unstable. Its operation may change without notice.
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Source: Scribunto
  • License: GPL-2.0-or-later AND MIT

Internal module for servicing XHR requests from the Scribunto console.

Các tham số:
title

Tên mô đun để thử.

content

Nội dung mới của mô đun.

session

Dấu phiên làm việc.

Type: integer
question

Dòng sau để đánh giá như một kịch bản.

Tham số này là bắt buộc.
clear

Đặt để xóa trạng thái phiên làm việc hiện tại.

Type: boolean (details)