Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=patrol

(main | patrol)
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Mô đun này cần quyền ghi.
  • Mô đun này chỉ có nhận các yêu cầu POST.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Patrol a page or revision.

Các tham số:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Revision ID to patrol.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Các giá trị (phân tách bằng |):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Tham số này là bắt buộc.