Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=move

(main | move)
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Mô đun này cần quyền ghi.
  • Mô đun này chỉ có nhận các yêu cầu POST.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Di chuyển trang.

Các tham số:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Đặt tiêu đề để đổi tên trang.

Tham số này là bắt buộc.
reason

Lý do đổi tên.

Mặc định: (trống)
movetalk

Đổi tên trang thảo luận, nếu nó tồn tại.

Type: boolean (details)
movesubpages

Đổi tên trang con, nếu có thể áp dụng.

Type: boolean (details)
noredirect

Không tạo trang đổi hướng.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Một trong các giá trị: watch, unwatch, preferences, nochange
Mặc định: preferences
ignorewarnings

Bỏ qua tất cả các cảnh báo.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Các giá trị (phân tách bằng |):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Tham số này là bắt buộc.