Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=mobileview

(main | mobileview)
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Source: MobileFrontend
  • License: GPL-2.0-or-later

Trả về dữ liệu cần thiết để hiển thị di động.

Các tham số:
page

Tựa đề trang cần xử lý.

Tham số này là bắt buộc.
redirect

Có cho phép đổi hướng hay không.

Một trong các giá trị: yes, no
Mặc định: yes
sections

Danh sách đề mục (viết bằng số phân tách bằng dấu gạch) cần trả văn bản về. "all" có thể được dùng để trả về toàn bộ. Những khoảng số có dạng "1-4" có nghĩa là hãy lấy các đề mục 1,2,3,4. Các khoảng không có số thứ hai, như "1-" có nghĩa là lấy toàn bộ cho đến cuối. "references" có thể được dùng để chỉ định tất cả các phần có nguồn tham khảo sẽ được trả về.

prop

Thông tin cần lấy:

text
Mã HTML của những đề mục đã chọn.
sections
Thông tin về tất cả các đề mục trong trang.
normalizedtitle
Tựa đề trang được chuẩn hóa.
lastmodified
Dấu thời gian theo chuẩn ISO 8601 cho lần sửa đổi cuối, ví dụ "2014-04-13T22:42:14Z".
lastmodifiedby
Thông tin về thành viên đã có sửa đổi cuối cùng tại trang.
revision
Trả về mã phiên bản hiện tại của trang.
protection
Thông tin về mức độ khóa của trang.
editable
Liệu người dùng hiện tại có thể sửa được trang hay không. Thông số này bao gồm toàn bộ các yếu tố của thành viên đăng nhập, nhưng không bao gồm tình trạng khóa của thành viên vô danh.
languagecount
Số ngôn ngữ của trang.
hasvariants
Trang này có tồn tại trong các biến thể ngôn ngữ khác không.
displaytitle
Tựa đề trang, dạng {{TÊNTRANG}} hoặc tương tự như vậy.
pageprops
Thuộc tính trang.
Các giá trị (phân tách bằng |): id, text, sections, normalizedtitle, lastmodified, lastmodifiedby, revision, protection, editable, languagecount, hasvariants, displaytitle, pageprops, description, contentmodel, namespace
Mặc định: text|sections|normalizedtitle
sectionprop

Muốn lấy thông tin nào về đề mục.

Các giá trị (phân tách bằng |): toclevel, level, line, number, index, fromtitle, anchor
Mặc định: toclevel|line
pageprops

Thuộc tính nào của trang sẽ trả về, danh sách phân tách bằng dấu gạch sổ ("|") hoặc "*" để trả về toàn bộ thuộc tính.

Mặc định: notoc|noeditsection|wikibase_item
variant

Đổi nội dung trang biến thể ngôn ngữ này.

Mặc định: (trống)
noimages

Cho ra mã HTML không có hình ảnh.

Type: boolean (details)
noheadings

Đừng ghi tiêu đề vào nội dung xuất.

Type: boolean (details)
notransform

Đừng đổi HTML sang phiên bản di động.

Type: boolean (details)
onlyrequestedsections

Chỉ trả về các đề mục được yêu cầu thậm chí khi bật prop=sections.

Type: boolean (details)
offset

Xem tất cả kết quả văn bản chỉ là 1 chuỗi duy nhất, và trả về chuỗi con bắt đầu từ điểm này.

The value must be no less than 0.
Type: integer
Mặc định: 0
maxlen

Xem tất cả các kết quả văn bản chỉ là một chuỗi duy nhất, và giới hạn kết quả với chiều dài này.

The value must be no less than 0.
Type: integer
Mặc định: 0
revision

Yêu cầu một phiên bản cụ thể.

The value must be no less than 0.
Type: integer
Mặc định: 0
Các ví dụ:
Lấy thông tin về đề mục 0 của trang Doom metal
api.php?action=mobileview&page=Doom_metal&sections=0 [open in sandbox]
Lấy thông tin về đề mục 0 và các đề mục có chứa tham khảo của trang Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=0|references [open in sandbox]
Lấy thông tin về đề mục 1 trở về sau và các đề mục có chứa tham khảo trong trang Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=1-|references [open in sandbox]