Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=logout

(main | logout)
  • Mô đun này chỉ có nhận các yêu cầu POST.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Thoát ra và xóa dữ liệu phiên làm việc.

Tham số:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Tham số này là bắt buộc.
Ví dụ:
Đăng xuất người dùng hiện tại
api.php?action=logout&token=123ABC [open in sandbox]