Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedcontributions

(main | feedcontributions)

Trả về nguồn cấp đóng góp người dùng.

Các tham số:
feedformat

Định dạng nguồn cấp.

Một trong các giá trị: rss, atom
Mặc định: rss
user

Người dùng nhận được những đóng góp gì.

Tham số này là bắt buộc.
Type: user name
namespace

Không gian tên để lọc các khoản đóng góp của.

Một trong các giá trị: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 710, 711, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
year

Từ năm (trở về trước).

Type: integer
month

Từ tháng (trở về trước).

Type: integer
tagfilter

Lọc đóng góp có những thẻ này.

Các giá trị (phân tách bằng |): mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo, tor, mobile edit, mobile web edit
Mặc định: (trống)
deletedonly

Chỉ hiện các đóng góp đã xóa.

Type: boolean (details)
toponly

Chỉ hiện các phiên bản mới nhất.

Type: boolean (details)
newonly

Chỉ hiện các sửa đổi tạo trang.

Type: boolean (details)
hideminor

Hide minor edits.

Type: boolean (details)
showsizediff

Show the size difference between revisions.

Type: boolean (details)
Ví dụ:
Trả về các đóng góp của người dùng Ví dụ.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [open in sandbox]