Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=emailuser

(main | emailuser)
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Mô đun này cần quyền ghi.
  • Mô đun này chỉ có nhận các yêu cầu POST.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Gửi thư cho người dùng.

Các tham số:
target

Người dùng để gửi thư điện tử cho.

Tham số này là bắt buộc.
subject

Tiêu đề bức thư.

text

Nội dung bức thư.

Tham số này là bắt buộc.
ccme

Gửi bản sao của thư này cho tôi.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Tham số này là bắt buộc.
Ví dụ:
Gửi thư điện tử cho thành viên WikiSysop với văn bản Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]