Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=checktoken

(main | checktoken)

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Các tham số:
type

Kiểu dấu hiệu được kiểm thử.

Tham số này là bắt buộc.
Một trong các giá trị: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Dấu hiệu để kiểm thử.

Tham số này là bắt buộc.
maxtokenage

Maximum allowed age of the token, in seconds.

Type: integer
Ví dụ:
Kiểm thử dấu hiệu csrf có hợp lệ hay không.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]