Trợ giúp về API MediaWiki

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=categorytree

(main | categorytree)
  • This module is internal or unstable. Its operation may change without notice.
  • Mô đun này cần quyền đọc.
  • Source: CategoryTree
  • License: GPL-2.0-or-later

Internal module for the CategoryTree extension.

Các tham số:
category

Tên trang trong không gian tên thể loại; tiền tố nào đó sẽ được bỏ qua.

Tham số này là bắt buộc.
options

Options for the CategoryTree constructor as a JSON object. The depth option defaults to 1.